Cliëntenraad

Elke zorgaanbieder is wettelijke verplicht om een clientenraad te hebben. Een clientenraad adviseert gevraagd, maar ook ongevraagd, de directie van een zorgaanbieder over onderwerpen die van direct belang zijn voor clienten. Thuiszorg Matilda Nederland hecht veel belang aan het betrekken van personen die zich inzetten voor de belangen van de Thuiszorg Matilda Nederland clienten. De leden hebben ervaring als client, mantelzorger en/of voelen zich sterk verbonden met de zorg in hun gemeenten. In samenspraak met de clientenraad streeft Thuiszorg Matilda Nederland naar een zo optimaal mogelijk zorgaanbod voor en zorgbeleving van de clienten.

Inzet van de cliëntenraad

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur. Ons advies gaat over uiteenlopende onderwerpen die van belang zijn voor cliënten, bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, begeleiding,verpleging en verzorging en particuliere producten


In het reglement en het convenant met de Raad van Bestuur hebben we spelregels vastgesteld die voortborduren op de wettelijke kaders en de manier waarop wij samenwerken. 

Zo heeft de cliëntenraad het recht om bijvoorbeeld (verzwaard) advies uit te brengen over de jaarlijkse begroting, een kandidaat voor de klachtencommissie en de Raad van Commissarisen voor te dragen en wordt informatie tijdig met elkaar gedeeld.


Als cliëntenraad van Thuiszorg Matilda Nederland wisselen we regelmatig kennis en informatie uit met anderen die met gezondheidszorg te maken hebben. U kunt denken aan patiëntenverenigingen, verzekeraars en cliëntenraden van andere zorgaanbieders. Ook overleggen wij 4 maal per jaar met de Raad van Bestuur.

Verzorging voor meneer door hulpverleenster